مرکز تحقیقاتی آب و محیط زیست

 

 

سال تاسیس : 1395

ریاست مرکز:  دکتر احسان دریکوند

دفتر مرکز:  دانشکده علوم آب طبقه سوم انتهای راهرو