ساختار سازمانی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مهندس محمدرضا منجزی

معاون دانشکده علوم آب

خانم مریم بهاری زاده

کارشناس امور آموزش

خانم مریم منجزی

مدیریت کلاسها

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

مدیرگروه علوم آب

دکتر مژگان افشاری

مدیرگروه شیمی کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م