- دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

 


دکتر موسی شهریاری

معاون دانشجویی و فرهنگی

 تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255


دکتر رضا کارگر

مدیر امور دانشجویی

 

 تلفن مستقیم 06136272034

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 257

دکتر موسی شهریاری

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255


آقای امید علی پور

کارشناس مسئول امور دانشجویی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 400

 

سرکار خانم طاهره عباسپور

رئیس اداره امور دانش آموختگان

 تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

 

سرکار خانم شهین مقامی

مسئول امور خوابگاه دانشجویی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

آقای محمدرضا سمیعی فر

مسئول سلف سرویس

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی218