- سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر موسی شهریاری

معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255

 

دکتر بهزاد ریحانی نیا

مدیر امور دانشجویی

تلفن مستقیم 06136272034

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 257

آقای مهدی بازو

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 255

آقای امید علی پور

کارشناس مسئول امور دانشجویی

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 400

 

سرکار خانم طاهره عباسپور

رئیس اداره امور دانش آموختگان

تلفن مستقیم 06136272066

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

 

سرکار خانم شهین مقامی

مسئول امور خوابگاه دانشجویی

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 253

آقای محمدرضا سمیعی فر

مسئول سلف سرویس

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی218