برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده علوم اجتماعی

 

 

برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

مدیرگروه ها     شنبه         یک شنبه      دوشنبه        سه شنبه       چهارشنبه       پنج شنبه        جمعه      
مدیرگروه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی: دکتر نبی اله ایدر - - حضور حضور حضور حضور -
مدیرگروه دکتری جامعه شناسی: دکتر نبی اله ایدر - - حضور حضور حضور حضور -
مدیرگروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی و جمعیت شناسی: دکتر احمدعلی حسابی              
مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی- برنامه ریزی: دکتر احمدعلی حسابی