برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده علوم اجتماعی

 

 

برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

مدیرگروه ها     شنبه         یک شنبه      دوشنبه        سه شنبه       چهارشنبه       پنج شنبه        جمعه      
مدیرگروه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی: دکتر احمدعلی حسابی              
مدیرگروه دکتری جامعه شناسی: دکتر احمدعلی حسابی              
مدیرگروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی و جمعیت شناسی: دکتر احمدعلی حسابی              
مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی- برنامه ریزی: دکتر احمدعلی حسابی