اساتید


 

جامعه شناسی و جمعیت شناسی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

علوم تربیتی- گرایش آموزش و پرورش ابتدایی (کارشناسی ارشد)

حاج آقا موسی شهریاری

دکتر علی حسین حسین زاده

دکتر سید عبدالحسین نبوی

دکتر سید عبدالحسین نبوی

دکتر احمدعلی حسابی

دکتر احمدعلی حسابی

دکتر علی حسین حسین زاده

دکتر نبی اله ایدر

دکتر عبدالرضا نواح

دکتر امیرعلی درستی

دکتر مهدی ادیبی سده

سرکار خانم سهیلا رئیسی مبارکه

دکتر نبی اله ایدر

 کارشناسی علوم اجتماعی- برنامه ریزی

آقای حسن خدمتگزار

دکتر امیرعلی درستی

آقای منوچهر کردزنگنه

 

دکتر امیرعلی درستی

 

آقای عبدالرضا هاشمی

 

آقای یوسف امینی

 

آقای خیام عباسی

 

سرکار خانم بی تا بابایی راد

 

سرکار خانم لیلا حاجی آقایی

 

سرکار خانم سهیلا رئیسی مبارکه

 

سرکار خانم مهری حمیدی زاده