چارت آموزشی دانشکده

 

ریاست دانشکده علوم اجتماعی                                      دکتر 

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی         دکتر مهرداد حاتمی

کارشناس امور آموزشی دانشکده                                     آقای علی آقا لرزنی

کارشناس امور آموزشی دانشکده                                     آقای محمد سلیمانیان

بایگان امور آموزشی دانشکده                                           آقای

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی                               دکتر نبی اله ایدر

مدیر گروه دکتری جامعه شناسی                                            دکتر نبی اله ایدر

مدیرگروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی و جمعیت شناسی     دکتر احمدعلی حسابی

مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی- برنامه ریزی                      دکتر احمدعلی حسابی

 

 

چارت اداره پژوهشی دانشکده

رییس اداره امور پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی           سرکار 

کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی            آقای

 

چارت اداری دانشکده

مسئول امور عمومی دانشکده علوم اجتماعی                 آقای