ساختار سازمانی

 

مسئولین آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر رییس دانشکده علوم اجتماعی
دکتر مهرداد حاتمی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
آقای علی لرزنی کارشناس آموزش
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه دکتری جامعه شناسی سیاسی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی- گرایش آموزش و پرورش ابتدایی 
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- جامعه شناسی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- جمعیت شناسی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی- برنامه ریزی اجتماعی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی علوم اجتماعی- خدمات اجتماعی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری 
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی روزنامه نگاری