تماس با ما

 

تماس با ما

شماره تلفن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر: 9-36232491-061 

شماره تلفن مدیر مرکز رشد:   داخلی 462

شماره تلفن کارشناس مرکزرشد :   داخلی  472

ایمیل مرکز:incubator@iau-shoushtar.ac.ir  

آدرس کانال تلگرامی مرکز رشد:   @roshdshoushtar

موبایل در ساعت اداری (8 تا 16) بجز روزهای چهارشنبه و پنج شنبه: 09163100019

کد و صندوق پستی: 6451741117

آدرس: شوشتر- بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- همکف ساختمان علوم اجتماعی - مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر