دانلود فرم و ایمیل به آدرس ایمیل مرکز

 

مراجعه کننده محترم جهت دریافت فرم ثبت نام مقدماتی و ارسال به آدرس ایمیل incubator@iau-shoushtar.ac.ir لینک زیر را دانلود کنید.

 

دریافت فرم ثبت نام مقدماتی