اعضای شورای مرکزی

 

اعضای شورای مرکز

نام و نام خانوادگی

 

تحصیلات

رشته تحصیلی و گرایش

سمت طبق اساسنامه

دکتر محمدحسین پورمحمدی

دکتری تخصصی

مهندسی عمران

رئیس واحد و رئیس شورا

دکتر احمد رضا عمانی

دکتری تخصصی

ترویج و آموزش کشاورزی

معاون پژوهش و فناوری واحد و نائب رئیس شورا

دکتر محمدرضا عنایت

دکتری تخصصی

مکانیزاسیون کشاورزی

مدیر مرکز رشد واحد و دبیر شورا

دکتر بابک مختاری

دکتری تخصصی

شیمی آلی

رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان و عضو شورا

جعفر بابادی

کارشناس ارشد

حسابداری

مدیر مالی واحد و عضو شورا

مهدی احمدیان

کارشناس ارشد 

حقوق جزا

مدیر حقوقی واحد و عضو شورا

حسین سروری فر

کارشناس

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر عضو شورا