جلسه دفاع از ایده محوری

جلسه دفاع از ایده محوری


•    تعداد اسلایدها حدود ۲۰ الی ۳۰ اسلاید باشد.
•   
شناسه شرکت و همکاران در اسلاید اول ذکر شود.
•   
زمان ارائه حدود ۲۰ دقیقه باشد.
•   
اسلایدها حتما شماره داشته باشد.
•   
اسلایدها همراه با شرح و عکس و در صورت امکان فیلمهای مرتبط باشد.
•   
محتوای اسلایدها:
۱)        دفاع از ارزش علمی- فنی طرح شامل:
۱-۱)    توضیح ایدهمحوری و محصول نهایی
۱-۲)    تبیین نوآوری فنآورانه طرح
۱-۳)    امکانسنجی طرح به لحاظ فنی- تخصصی
۱-۴)    بیان صلاحیت علمی- فنی گروه و مراحل طی شده در خصوص پیشبرد ایدهمحوری(با ارائه مستندات کافی
۱-۵)    برنامه عملیاتی طرح
۲)       دفاع از ارزش اقتصادی طرح شامل :
۱-۲)    بیان اطلاعات اقتصادی طرح شامل : میزان سرمایهگذاری (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلی(درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تامین مالی طرح،….
۲-۲)   مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‏بندی بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتی
۳-۲)   پیشبینیهای مالی شامل: پیشبینی فروش، هزینهها، سود، جریان نقدی
۴-۲)   تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیشبینی فروش، افزایش قیمت تمام شده
۳)      دفاع از قابلیتهای تیم اجرایی متناسب با ملزومات تحقق ایدهمحوری