شرایط استفاده از خدمات

شرایط استفاده از خدمات


‏هسته ‌هاى پژوهش و فن ‏آورى پس از گذراندن مراحل پذیرش مى‌توانند به عنوان واحد فن‏آور مستقر در مرکز رشد دانشگاه از خدمات این مرکز بهره ‌مند شوند.   

شرایط استفاده از این خدمات به شرح زیر مى‌باشد:
 عقد قرارداد استفاده از خدمات مرکز
 • پرداخت بخشى از هزینه‌هاى خدمات
 • ارایه گزارش عملکرد به مرکز (۳ ماهه)
 ثبت شرکت (۶ ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعالیت‌ها در قالب شرکت (خصوصى یا با مشارکت دانشگاه) ‏