مدارک پذیرش

مدارک پذیرش


 • رزومه ‏ها، مدارک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تیم کاری )مؤسسین)
 •عکس ۴×۳ اعضای تیم (۲قطعه)
 • مدارک ثبت شرکت در صورت وجود و یا صورتجلسه تشکیل تیم ( هیات مؤسس) و معرفی نماینده تیم کاری
 مدارک و گواهی ثبت اختراع، تاییدیه ها و مجوزهای مرتبط با ایده فن ‏آورانه
 سوابق پژوهشی وگزارش علمی در رابطه با ایده فن ‏آورانه
 مراجعه به مرکز و دریافت فرم قرارداد و تحویل مدارک