- یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

 

مرکز رشد واحد شوشتر در تاریخ 95/10/25 توسط دکتر واشقانی معاونت محترم پژوهشی وقت دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور دکتر لک رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان افتتاح گردید. این مرکز در دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر واقع شده است.