آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم شماره ۰۱ - معیار انتخاب پژوهشگران برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۲ - معیارهای انتخاب مقاله برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۳ - کتاب تالیف و تصنیف برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۴ - کتاب ترجمه برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۵ - اختراع ملی و بین المللیفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۶ - معیار انتخاب پایان نامه و رساله دکتری برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۷ - فناور برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۸ - واحد فناور برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۰۹ - کارآفرین برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۰ - مرکز رشدفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۱- شرکت دانش بنیانفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۲ - سرای نوآوری برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۳- معیار انتخاب آزمایشگاه برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۵ - ارزشیابی و انتخاب کرسی های نظریه پردازیفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۶ - ارزشیابی و انتخاب کرسی های ترویجیفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۷- معیار انتخاب انجمن های علمی، ادبی و هنریفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۸- معیار انتخاب معاون پژوهش و فناوری یا علمی برترفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۱۹- معیار انتخاب معاون فناوری و نوآوریفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۲۰ - معیار انتخاب کارشناس برتر معاونت پژوهش و فناوریفرم های هفته پژوهش
فرم شماره ۲۱ - واحد برتر در حوزه فناوریفرم های هفته پژوهش