آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه عدم ضریب حق بیمه قرارداد پژوهشیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
دستورالعمل مسابقات و رویدادهای دانشگاهبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
آیین نامه فعالیت تیم های پایه، تخصصی و حرفه ایبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
اولویت های پژوهشی محیط زیست شوشتراولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی کمیته امام خمینی (ره)اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی برق کشور سال ۹۸اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
طرح های برون دانشگاهی واحد شوشترطرح های برون دانشگاهی ارتباط با صنعت
معافیت مالیاتیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
شیوه نامه ایجاد وحمایت از شرکتهای دانشبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
حمایت از اعضا هیات علمیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره هابخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
بخشنامه حمایت ازاختراعات۹۴بخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
آئین نامه مالکیت فکریبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
آیین نامه طرحهایی برون دانشگاهیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
_شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
فرمت نامه اتمام دوره کارآموزیفرم های اداره ارتباط با صنعت و جامعه
روند کاری طرح برون دانشگاهیطرح های برون دانشگاهی ارتباط با صنعت
فرم پیشنهاد طرح برون دانشگاهیطرح های برون دانشگاهی ارتباط با صنعت
درخواست ثبت اختراعات خارجیقوانین و آئین نامه های اختراعات