آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم ارزیابی عملکرد انجمن های علمیفرم های انجمن علمی
فرم ارزیابی عملکرد انجمن های علمیفرم های انجمن علمی
اولویت های پژوهشی شرکت برق منطقه ای خوزستان۹۹اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
مراحل عضویت در باشگاه پِژوهشگران جوان و نخبگانمراحل عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
آئین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران و نخبگانبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب مشهد سال ۱۳۹۹اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق سال ۱۳۹۹اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های تحقیقاتی شرکت برق منطقه ا ی سمنان سال ۱۳۹۹اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوباولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمیبخش نامه های تشویقی مقالات
لینک طرح تاپ - نیازهای فناورانه صنعتاولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های فناورانه صنایع غذایی سینااولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه مقالاتبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
اولویت های پژوهشی دیوان محاسبات کشوراولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییآئین نامه های انجمن علمی
فرم های انجمن علمیفرم های انجمن علمی
نیازهای فناورانه کشور سال ۹۸اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی برق استان فارساولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت پژوهشی مبارزه با مواد مخدراولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت پژوهشی علوم شناختیاولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت