شرایط و محل برگزاری انتخابات انجمن های علمی

 

شرایط و مراحل برگزاری انتخابات انجمن های علمی

1. اخذ کارنامه و پرینت انتخاب واحد (تایید شده توسط آموزش) کاندیدهای حضور در هیأت مدیره انجمن اخذ کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان

2. حضور یک عضو هیأت علمی در انجمن

3. اخذ تایید حراست، گزینش و دفتر فرهنگی واحد برای کاندیدها

4. اطلاع رسانی و برگزاری انتخابات با حضور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان (برای معرفی 5 عضو اصلی، یک بازرس و دو عضو علی البدل و یک بازرس علی البدل)

5. ارسال نتیجه انتخابات در قالب صورتجلسه و ارسال آرای اخذ شده با تایید دانشکده به حوزه معاونت پژوهشی

6. برگزاری جلسه هیأت مدیره جهت انتخاب و معرفی رئیس انجمن – تقسیم کار (تعیین مسئول پیگیری کارگاه، پیگیری سخنرانی ها، فرد پیگیر بازدیدها، پیگیر مسابقات علمی و ...) و اعلام نتیجه به معاونت پژوهشی

7. اطلاع رسانی برای عضوگیری انجمن مطابق ضوابط

8. ارائه برنامه سالیانه و برنامه های اعلام شده در قالب فرم های مربوطه (در بهمن ماه هر سال برنامه سال بعد در قالب فرم شماره 1 تایپ شده تحویل رئیس باشگاه شود)

 

فهرست فرم های انجمن های علمی

فرم شماره 1. برنامه پیشنهادی انجمن

فرم شماره 2. فرم درخواست بازدید

فرم شماره 3. درخواست نشریه

فرم شماره 4. برگزاری همایش و سمینار

فرم شماره 5. برگزاری کارگاه ها

فرم شماره 6. برگزاری سخنرانی

فرم شماره 7. برگزاری عملکرد بودجه سالیانه

فرم شماره 8. تقاضای کاندیدهای هیأت مدیره انجمن

فرم شماره 9. تعهد کاندیدها

فرم شماره 10. صورتجلسه تعیین رئیس انجمن

فرم شماره 11. صورتجلسات هیات مدیره

فرم شماره 12. تقاضای عضویت در انجمن

فرم شماره 13. رای گیری انتخاب هیات مدیره

فرم شماره 14. جدول اطلاعات