تفاهم نامه

 

مجموعه تفاهم نامه های دفتر ارتباط با صنعت و سازمانها
-تفاهم نامه با شرکت برق منطقه ای خوزستان
-تفاهم نامه با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شوشتر
- تفاهم نامه با شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام
- تفاهم نامه با شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کارون
- تفاهم نامه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تفاهم نامه با اداره کل آموزش و فنی حرفه ای استان
- تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
- تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
- تفاهم نامه با اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی
- تفاهم نامه با اداره محیط زیست شوشتر
- تفاهم نامه با شر کت توسعه نیشکر امام خمینی
- تفاهم نامه با موسسه معین بنیاد

- تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شوشتر
- تفاهم نامه با دانشگاه علمی کاربردی آذین
- تفاهم نامه با سازمان آب منطقه ای شمال
- تفاهم نامه با سازه های آبی تاریخی شوشتر
- تفاهم نامه با موسسه شرکت ایران کود
- تفاهم نامه شرکت شتابدهنده آپرا