تفاهم نامه

 

مجموعه تفاهم نامه های دفتر ارتباط با صنعت و سازمانها
-تفاهم نامه با شر کت برق منطقه ای خوزستان
-تفاهم نامه با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شوشتر
- تفاهم نامه با شر کت آب و فاضلاب روستایی ایلام
- تفاهم نامه با شر کت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کارون
- تفاهم نامه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تفاهم نامه با اداره کل آموزش و فنی حرفه ای استان
- تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
- تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
- تفاهم نامه با اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی
- تفاهم نامه با اداره محیط زیست شوشتر
- تفاهم نامه با شر کت توسعه نیشکر امام خمینی
- تفاهم نامه با موسسه معین بنیاد
- تفاهم نامه با ایران کود