مسابقات علمی دانشجویی

 

مسابقات علمی

ردیف

عنوان مسابقه

برگزارکننده

زمان

توضیحات

لینک ورود

1

تهیه گزارش مصور از ضعف های قابل رویت در پروژه های ساختمانی در دست اجرا

دکتر کورش پورمحمدی

1399/10/17

مجازی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef4

2

برنامه ­نویسی کامپیوتر

دکتر هادی مهریار

1399/9/30

مجازی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef5