معرفی

اهم وظایف اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

 

1-     بازنگری طرح استراتژیک واحد

2-    تهیه اطلاعات مربوط به رتبه بندی سالانه واحد

3-    تهیه گزارشات عملکرد مربوط به متنوع سازی منابع درآمدی (غیر شهریه )

4-    تهیه و تکمیل فایل نرم افزاری ثبت عملکرد اعتبارات پژوهشی واحد

5-    برنامه ریزی و پیگیری در راستای جذب 100% بودجه پژوهشی سالیانه واحد

6-    پیش بینی سالانه بودجه واحد بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

7-    پیش بینی سالانه بودجه مرکز گتوند بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

8-    تهیه فایل آنالیز بودجه واحد  در قالب سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و یکساله و ارسال آن به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

9-    تهیه فایل آنالیز بودجه مرکز گتوند در قالب سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه  و یکساله و ارسال آن به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

10-  بررسی انحرافات بودجه

11-  برگزاری جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد

12- صدور احکام جهت اعضای کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد

13- صدور سالانه کلیه اسناد حسابداری مربوط به بودجه پژوهشی واحد