معرفی و اهم وظایف

 

معرفی و اهم وظایف باشگاه پژوهشگران جوان

 

1-اطلاع رسانی به دانشجویان، به منظور شناسایی و جذب افراد واجد شرایط جهت عضویت.

2-بررسی تقاضای متقاضیان عضویت در باشگاه در چارچوب آئین نامه های مربوط.

3-برگزاری جلسات ماهیانه با اعضای باشگاه و بررسی پیشنهادات و انتقادات آنها و ارجاع به ستاد مرکزی باشگاه.

4-تشکیل گروههای علمی- پژوهشی از میان اعضای باشگاه با توجه به رشته های تحصیلی و علاقه ایشان.

5-شناسایی افراد واجد شرایط جهت عضویت در حوزه استعداد درخشان باشگاه و تشکیل پرونده برای ایشان و انعکاس به ستاد باشگاه برای بررسی و تصمیم گیری.

6-برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های باشگاه در محورهای پژوهشی، فرهنگی، پذیرش، تسهیلات و جذب استعدادهای درخشان، پشتیبانی و کار آفرینی و تدوین تقویم اجرای این فعالیت ها به صورت سالیانه.

7-بررسی طرح های پژوهشی اعضاء و اخذ مصوبه شورای باشگاه واحد و انعقاد قرارداد با متقاضیان طرحهای مصوب و نظارت بر حسن اجرای آنها، بر اساس آئین نامه و روش اجرایی مربوط.

8-انجام بررسی های لازم و ارائه پیشنهادات  در زمینه برگزاری همایش ها در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی به ستاد مرکزی باشگاه در چارچوب مقررات مصوب.

9-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اعضای باشگاه در زمینه های علمی، پژوهشی، اختراعات، فرهنگی و... در مناسبت های خاص.

10-برگزاری دوره های آموزشی جهت متقاضیان با توجه به نیازهای آموزشی ایشان، از طریق نیاز سنجی های به عمل آمده و مبتنی بر مقررات مربوط

11-برگزای جلسات فرهنگی در قالب سخنرانی، اردوهای فرهنگی و دیدار با چهره های فرهیخته فرهنگی و دینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی.

12-برگزاری جلسات سخنرانی های علمی، پرسش و پاسخ و بازدیدهای علمی از مراکز صنعتی، اجرایی و تحقیقاتی.

13-تلاش در جهت شناسایی و جذب هرچه بیشتر حامیان برای مشارکت در برگزاری همایش های مصوب در چار چوب ضوابط مصوب.

14-بررسی بخشنامه ها، آئین نامه ها و روش های اجرایی جاری و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

15-اهتمام در برگزاری جلسات شورای باشگاه واحد در زمان مقرر و پیگیری مصوبات آن به عنوان دبیر شورا.

16-تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالیانه باشگاه واحد و انعکاس به ستاد باشگاه، پس از تصویب شورای باشگاه واحد، بر اساس بخشنامه های ابلاغی و در محدوده زمانی تعیین شده

17-تلاش درجهت اختصاص هرچه بیشتر و عادلانه تسهیلات به اعضاء در چار چوب آئین نامه ش های اجرایی مصوب.

18-بررسی نیازهای باشگاه واحد در زمینه تجهیزات لازم و هماهنگی با مسئولین مر بوط در واحد، جهت تأمین آنها.

19-هماهنگی با مسئولین واحد دانشگاهی به منظور اختصاص فضای مناسب جهت فعالیت های باشگاه.

20-به کارگیری انواع شیوه های مناسب اطلاع رسانی، از قبیل: نصب تابلوهای اطلاع رسانی و تأمین محتوای آنها، انعکاس یافته های اعضاء و مصاحبه با رسانه های محلی؛ به منظور افزایش علاقه اعضاء به انجام فعالیتهای علمی پژوهشی فرهنگی و جذب همه واجدین شرائط عضویت

21-مشارکت با ستاد باشگاه در ایجاد بانک های اطلاعاتی مختلف مورد نیاز، از جمله اعضاء، مراکز تحقیقاتی وصنعتی، شخصیت های علمی و فرهنگی و...

22-ارسال گزارش های ادواری مورد درخواست ستاد باشگاه در محدوده های زمانی تعیین شده

23-فعال سازی اتاق فکر و کارگروههای تخصصی اعضاء

24-تلاش هرچه بیشتر در ایجاد ارتباط و تعامل گروههای کاری و تخصصی اعضاء با صنایع و دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مرتبط، به منظور هدایت آنها به تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی الویت دار کشور