معرفی

 

شرح وظایف رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها:


-  نظارت و کنترل درخواست های مربوط به تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه ها و کارگاه ها  بر اساس نیاز و صرفه و صلاح واحد
 - اخذ مجوز های لازم جهت احتساب هزینه خرید تجهیزات در قالب بودجه پژوهشی
- ارتباط  مستمر با کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه و مدیران گروههای آموزشی جهت کلاس های مربوط به آزمایشگاه ها/کارگاه ها
-  پیش بینی و برنامه ریزی جهت تاسیس آزمایشگاه/کارگاه های مورد نیاز گروه های آموزشی
-  انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود
 - اجرای دقیق بخشنامه های سازمان مرکزی و یا داخلی واحد در خصوص آزمایشگاه ها و کارگاه ها
-  هماهنگی مرخصی ها و ماموریت های کارکنان تحت نظارت این اداره