معرفی

 

اداره انتشارات علمی از بخشهای دیگر معاونت پژوهشی است که عمده اهداف آن عبارتند از:

1. تألیف و ترجمه، نشر کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی

2. مشارکت در رفع کمبودها و کاستی های موجود در کتاب های درسی و کمک درسی جهت رشته های مختلف مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
3. نشر تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر به زبان فارسی یا زبان های خارجی.
4. تشویق و ترغیب اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، سایر پژوهشگران، در امر تألیف و ترجمه کتاب های مورد نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
5. احیاء و نشر متون کهن و معتبر و ممتاز خصوصاً متونی که منبع علوم و معارف اسلامی محسوب می شود.

 

 

مدارک لازم جهت چاپ کتاب

استعلام ترجمه

  • تکمیل فرم استعلام ترجمه توسط گروه تخصصی و آموزشی مربوطه به پیوست سرفصل دروس و حکم کارگزینی
  • ارائه دو نسخه کپی از جلد کتاب، صفحه عنوان، صفحه شناسه، فهرست مطالب و منابع و چند صفحه از متن کتاب مورد ترجمه    

       تذکر:  کتبی جهت استعلام ترجمه به سازمان مرکزی اعلام میشوند که حداکثر 5 سال از زمان انتشار آن سپری شده باشد.

 

تایید اولیه در شورای انتشارات علمی و داوری علمی

    آماده سازی کتاب طبق راهنمای نگارش و ارائه یک نسخه سیمی لاکی از اثر به پیوست CD

   تکمیل فرم درخواست انتشار و تأییدیه گروه تخصصی و فرم توجیهی و ارائه سرفصل دروس که توسط گروه مربوطه تایید شده باشد.  

 حکم کار گزینی برای اعضای هیات علمی و گواهی حق التدریس برای مدرسین   

  تأییدیه سوابق علمی و پژوهش     

        تکمیل فرم تعهدنامه 1،2در خصوص حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی

 

تایید نهایی در شورا

پس از انجام داوری علمی و ویراستاری ادبی و صفحه آرایی یک نسخه پرینت کامل از کتاب، به پیوست CD 

  شاملفایل فصل بندی و کلی PDF&WORD (با حجم بیشتر از ( MB 10 ، ارائه یک نسخه فایل (طرح جلدjpg & tif )   

دو نسخه پرینت رنگی از طرح جلد کتاب

 

دریافت مجوز نشر

 ارائه یک نسخه پرینت از کتاب به پیوست CD شامل: (فایل PDF با حجم کمتر از10 MB )  

 ارائه کپی شناسنامه وکارت ملی و مدرک تحصیلی  

  تکمیل فرم تعهدنامه3

 

استاد محترم خواهشمند است  تمامی فایلهای مربوطه به کتاب خود را فقط بر روی  CD ارائه دهید.

جهت تسریع در چاپ و نشر کتاب در تاریخهای مقرر شده توسط اداره انتشارات علمی حضور به موقع داشته باشید.

 

 

گردش کار دفتر چاپ  و نشر کتاب