رزومه کارشناس طرح های دانشکده علوم انسانی و کشاورزی