کارشناس کتابداری

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : فاطمه تاسه

آدرس محل کار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

تلفن : 06136232491 الی 9     داخلی : 239

 

سوابق تحصیلی :

کارشناس زبان و ادبیات فارسی

 

سوابق شغلی :

84  74    کارشناس کتابداری

90 -  84   مسئول کتابخانه فنی و مهندسی

91 - تاکنون   کارشناس کتابداری