- سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

 تلفن مستقیم 06136235026

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 268

دکتر محمد معتمدی

مدیر پژوهش و فناوری

 

 تلفن مستقیم 06136272022

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 429

مهندس علی محمد منجزی نوری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 تلفن مستقیم 06136272008

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 400

مهندس احمد ابراهیمی

مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 تلفن مستقیم 06136236014

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 250

دکتر محمدرضا عنایت

مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی

دانش بنیان

 تلفن مستقیم 06136272011

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 221

 

مهندس محمد طالب زاده

رئیس خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

 تلفن مستقیم 061362

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 

 

آقای کورش فتاحیان

کارشناس مسئول کتابخانه

 تلفن مستقیم 06136239382

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی239

 

دکتر مسعود سلطانی الوار

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 227