- دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

دکتر مسعود احمدی نژاد

مدیر پژوهش و فناوری

 

 تلفن مستقیم 06136272022

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 429

 

مهندس محمد طالب زاده

رئیس امور پژوهشی

 تلفن مستقیم 061362

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 

 

آقای عزت اله خدادادی

کارشناس مسئول کتابخانه

 تلفن مستقیم 06136239382

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی239

دکتر عبدالرضا هاشمی

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 227