ساختار سازمانی

 

مسئولین آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر رضا کیانی نیا رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر یوسف امینی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
خانم خدیجه چهرمحالی رییس آموزش دانشکده   
آقای عبداله ناصری مسئول امور پشتیبانی
آقای جمال ناصری مسئول دفتر دانشکده
فاطمه منجزی کارشناس فناوری اطلاعات
اعظم مرادی مهر مسئول کتابخانه
بیگم حسین پور مسئول کتابخانه
آقای علی غلامی مسئول حضور و غیاب اساتید
آقای محمد سلیمانیان مسئول حضور و غیاب اساتید
آقای موسی قلی زاده سمعی و بصری
خانم فریده عابدی مسئول دبیرخانه
آقای عبدالرضا نظرزاده مسئول دبیرخانه
خانم بویری مسئول بایگانی
خانم تقی پور مسئول بایگانی
خانم زبیدی کارشناس آموزش
خانم غلامپور کارشناس آموزش
خانم سوخته نژاد کارشناس آموزش
خانم نامداری کارشناس آموزش
خانم کعبی کارشناس دانش آموختگان
خانم انتیکه فروش کارشناس دانش آموختگان
آقای شیخ زاده کارشناس دانش آموختگان
دکتر عبدالعزیز موحد مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ 
 دکتر فواد مکوندی مدیر گروه ارشد مدیریت تمام گرایشها
دکتر زهرا هژبرنیا مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی
دکتر فریدون طهماسبی مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری زبان و ادبیات فارسی
 دکتر مسعود احمدی نژاد مدیر گروه کارشناسی مدیریت دولتی و صنعتی 
دکتر وحید چناری مدیر گروه دکتری مدیریت دولتی 
 آقای سید محمدباقر اخلاقی مدیر گروه کارشناسی حقوق
 دکتر رضا کیانی نیا  مدیر گروه معارف اسلامی
  آقای عبدالرضا رستمی نیا مدیر گروه کارشناسی حسابداری