ساختار سازمانی

 

مسئولین آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر مسعود احمدی نژاد رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر یوسف امینی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده
آقای ایرج شیرالی زاده رییس آموزش دانشکده   
آقای  مسئول امور پشتیبانی
آقای جمال ناصری مسئول دفتر دانشکده
فاطمه منجزی کارشناس فناوری اطلاعات
اعظم مرادی مهر مسئول کتابخانه
رویا رضایی تبار مسئول کتابخانه
آقای علی غلامی مسئول حضور و غیاب اساتید
آقای  مسئول حضور و غیاب اساتید
آقای  سمعی و بصری
خانم  مسئول دبیرخانه
آقای عبدالرضا نظرزاده مسئول دبیرخانه
خانم بویری مسئول بایگانی
خانم تقی پور مسئول بایگانی
خانم زبیدی کارشناس آموزش
خانم غلامپور کارشناس آموزش
خانم سوخته نژاد کارشناس آموزش
خانم کعبی کارشناس دانش آموختگان
خانم انتیکه فروش کارشناس دانش آموختگان
آقای شیخ زاده کارشناس دانش آموختگان
دکتر عبدالعزیز موحد مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ 
 دکتر فواد مکوندی مدیر گروه ارشد مدیریت تمام گرایشهاو دکتری مدیریت دولتی
دکتر محمد سجادیان مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی
دکتر فریدون طهماسبی مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشدو دکتری زبان و ادبیات فارسی
 دکتر مسعود احمدی نژاد مدیر گروه کارشناسی مدیریت دولتی و صنعتی 
 آقای سید محمدباقر اخلاقی مدیر گروه کارشناسی حقوق
 دکتر رضا کیانی نیا  مدیر گروه معارف اسلامی
  آقای عبدالرضا رستمی نیا مدیر گروه کارشناسی حسابداری
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تمام گرایش های علوم اجتماعی
دکتر احمدعلی حسابی مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی