هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

 

دستوراالعمل ها و بخشنامه ها 

دستورالعمل برگزاری هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل ارزیابی برترین های جشنواره علمی،پژوهش و فناوری (فرهیختگان)

پرسشنامه پژوهشگران برگزیده هفتمین جشنواره فرهیختگان

 

فرم ها

فرم شماره ۱ - معیار انتخاب پژوهشگران برتر

فرم شماره ۲ - معیارهای انتخاب مقاله برتر

فرم شماره ۳ - کتاب تالیف و تصنیف برتر

فرم شماره ۴ - کتاب ترجمه برتر

فرم شماره ۵ - اختراع ملی و بین المللی

فرم شماره ۶ - معیار انتخاب پایان نامه و رساله دکتری برتر

فرم شماره ۷ - فناور برتر

فرم شماره ۸ - واحد فناور برتر

فرم شماره ۹ - کارآفرین برتر

فرم شماره ۱۰ - مرکز رشد

فرم شماره ۱۱- شرکت دانش بنیان

فرم شماره ۱۲ - سرای نوآوری برتر

فرم شماره ۱۳- معیار انتخاب آزمایشگاه برتر

فرم شماره ۱۵ - ارزشیابی و انتخاب کرسی های نظریه پردازی

فرم شماره ۱۶ - ارزشیابی و انتخاب کرسی های ترویجی

فرم شماره ۱۷- معیار انتخاب انجمن های علمی، ادبی و هنری

فرم شماره ۱۸- معیار انتخاب معاون پژوهش و فناوری  یا علمی برتر

فرم شماره ۱۹- معیار انتخاب معاون فناوری و نوآوری

فرم شماره ۲۰ - معیار انتخاب کارشناس برتر معاونت پژوهش و فناوری

فرم شماره ۲۱ - واحد برتر در حوزه فناوری

فرم شماره ۲۲ - واحد برتر در حوزه پژوهش