تلفن های مستقیم دانشگاه

 

جهت برقراری تماس با تلفن های مستقیم پیش شماره ۰۶۱ رابگیرید.

 

لیست تلفن­های مستقیم

حوزه ریاست

۳۶۲۷۲۰۳۸

خوابگاه اساتید

۳۶۲۳۶۰۰۴

فاکس دفتر

۳۶۲۳۶۰۰۵

دانشکده فنی

۳۶۲۳۶۰۰۹

فاکس اطاق ریاست

۳۶۲۷۲۰۴۹

ارتباط با صنعت

۳۶۲۳۶۰۱۴

معاون اداری مالی

۳۶۲۷۲۰۳۹

حوزه فناوری اطلاعات(پشتیبان سیستم)

۳۶۲۳۶۰۱۶

منزل ریاست

۳۶۲۷۲۰۳۱

امور اداری دانشکده انسانی

۳۶۲۳۶۰۱۷

دانشکده علوم انسانی

۳۶۲۷۲۰۵۵

خوابگاه کوثر

۳۶۲۳۶۰۲۰

تدارکات

۳۶۲۷۲۰۴۴

مدیر آموزش

۳۶۲۳۶۰۲۴

کارگزینی هیات علمی

۳۶۲۷۲۰۱۹

بسیج دانشجویی

۳۶۲۳۶۰۳۲

ضمن خدمت

۳۶۲۷۲۰۶۵

کشاورزی حراست

۳۶۲۳۷۹۲۲-۳۶۲۳۷۹۲۰

معاون دانشجویی

۳۶۲۷۲۰۶۶

معاون دانشکده کشاورزی

۳۶۲۳۷۹۲۴

روابط عمومی

۳۶۲۷۲۰۸۳

آموزش کشاورزی

۳۶۲۳۷۹۲۶

بانک

۳۶۲۷۲۰۲۷-۳۶۲۷۲۰۲۸

رئیس کشاورزی

۳۶۲۳۷۹۲۸

دفتر فرهنگ

۳۶۲۷۲۰۰۷

رئیس دانشکده فنی

۳۶۲۳۹۳۷۰

امور اداری فنی

۳۶۲۷۲۰۱۶

بسیج اساتید

۳۶۲۳۹۳۷۱

مدیر اداری

۳۶۲۷۲۰۳۰

گزینش

۳۶۲۳۹۳۷۲

دفتر حقوقی

۳۶۲۷۲۰۵۱

کتابخانه

۳۶۲۳۹۳۸۲

صندوق رفاه

۳۶۲۷۲۰۲۹

رئیس آموزش فنی

۳۶۲۷۲۰۵۳

نقلیه

۳۶۲۷۲۰۵۰

خدمات

۳۶۲۷۲۰۵۲

تربیت بدنی

۳۶۲۷۲۰۰۹

دفتر عمرانی

۳۶۲۷۲۰۴۳

معاون آموزشی

۳۶۲۷۲۰۱۴

دانشکده علوم اجتماعی

۳۶۲۷۲۰۳۵

مشاوره خواهران

۳۶۲۷۲۰۲۵

بسیج کارکنان

۳۶۲۷۲۰۱۸

کارگزینی کارکنان

۳۶۲۷۲۰۲۶

مدیر دانشجویی

۳۶۲۷۲۰۳۴

حراست

۳۶۲۳‍۱۳۰۷-۳۶۲۷۲۰۲۱

مدیر فناوری اطلاعات

۳۶۲۷۲۰۰۸

معاون عمران

۳۶۲۳۹۳۸۱

مدیر مالی

۳۶۲۷۲۰۱۱

استخر

۳۶۲۳‍۱۳۰۹

رئیس اداری

۳۶۲۷۲۰۴۸

معاون پژوهشی

۳۶۲۳‍۵۰۲۶

مدیر پژوهش

۳۶۲۷۲۰۲۲

سما

۳۶۲۳‍۶۰۱۵-۳۶۲۳‍۵۰۲۷

ایثارگران

۳۶۲۷۲۰۵۴

نقل و انتقالات

۳۶۲۳‍۶۰۰۲