دوره های کوتاه مدت- روانشناسی و آموزش خانواده

 

 

 

ردیف نام دوره پیشنیاز هزینه ثبت نام مدت دوره زمان برگزاری استاد ثبت نام آنلاین
1 روانشناسی کودک - 00.000 تومان 0 ساعت - - پیش ثبت نام
2 روانشناسی خانواده (روابط والدین، فرزندان و اجتماع) - - - - - پیش ثبت نام
3 مشاوره و روانشناسی عمومی - - - - - پیش ثبت نام
4 - - -  - - - پیش ثبت نام
5 - - - - - - پیش ثبت نام
6 - - - - - - پیش ثبت نام