دوره های کوتاه مدت- امور اقتصادی و کسب و کار

 

 

ردیف نام دوره پیشنیاز هزینه ثبت نام مدت دوره زمان برگزاری استاد ثبت نام آنلاین
1 کسب و کار حرفه ای، بازاریابی و فروش - 00.000 تومان 0 ساعت - - پیش ثبت نام
2 کارآفرینی و نوآوری - - - - - پیش ثبت نام
3 تهیه و تنظیم صورتهای مالی - - - - - پیش ثبت نام
4 - - -  - - - پیش ثبت نام
5 - - - - - - پیش ثبت نام
6 - - - - - - پیش ثبت نام