دوره های کوتاه مدت- زبان انگلیسی

 

ردیف نام دوره پیشنیاز هزینه ثبت نام مدت دوره زمان برگزاری استاد ثبت نام آنلاین
1 آمادگی آزمون EPT - 0.000 تومان 0 ساعت - - پیش ثبت نام
2 ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسی - - - - - پیش ثبت نام
3 - - - - - - پیش ثبت نام
4 - - -  - - - پیش ثبت نام
5 - - - - - - پیش ثبت نام
6 - - - - - - پیش ثبت نام