دوره های کوتاه مدت- کشاورزی و گیاهان دارویی

 

ردیف نام دوره پیشنیاز هزینه ثبت نام مدت دوره زمان برگزاری استاد ثبت نام آنلاین
1 تولید و فناوری گیاهان دارویی - 00.000 تومان 0 ساعت - - پیش ثبت نام
2   - - - - - پیش ثبت نام
3   - - - - - پیش ثبت نام
4   - - - - - پیش ثبت نام
5   - - - - - پیش ثبت نام
6   - - - - - پیش ثبت نام