شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه

 

راهنمای تماس

جهت اطلاع از شماره تلفن ها به منوی سمت راست مراجعه و بخش مربوطه مورد نیاز خود را انتخاب نمایید. لازم به توضیح است، دانشکده ها دارای مرکز تلفن گویای مستقل بوده و در صورت نیاز به تماس با آنها از طریق منوهای در سمت راست اقدام فرمایید.

 

  • جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشگاه و ارتباط با داخلی ها شماره های ۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱الی ۹ را شماره گیری نمایید.

 

  • جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشکده فنی و مهندسی و ارتباط با داخلی ها شماره های  ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۲۱- ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۲۲-۰۶۱۳۶۲۳۶۰۳۰- ۰۶۱۳۶۲۳۶۰۳۸را شماره گیری نمایید.

 

  • جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشکده علوم انسانی و ارتباط با داخلی ها شماره های ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۰۵- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۰۶- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۲۳- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۲۴را شماره گیری نمایید.

 

  • جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشکده کشاورزی و ارتباط با داخلی ها شماره های ۰۶۱۳۶۲۳۷۹۲۰ الی ۴ را شماره گیری نمایید.