نشریات علمی و پژوهشی

  فصلنامه علمی تخصصی علوم اجتماعی

با ایمان قبلی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی مجله تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با شماره مجوز 102608/87 مورخه 18/3/1389 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد مقالات علمی و پژوهشی همکاران ، صاحبنظران و پژوهشگران را به دو زبان انگلیسی و فارسی به چاپ برساند. لازم به ذکر است که اولویت فعالیت های این مجله در زمینه علوم اجتماعی و مردم شناسی می باشد .برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماید.

 

 

 فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب

با ایمان قبلی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی فصلنامه علمی تخصصی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به استناد مجوز شماره 333830/87 مورخ 5/10/87 کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با رتبه علمی- تخصصی شناخته شد این فصلنامه امادگی دارد مقالات علمی و پژوهشیدر زمینه‌های آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه‌های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست، آب و فاضلاب، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب‌های زیر زمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند را به چاپ برساند.

 

 فصلنامه علمی تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی

با توکل بر خدای منان و در راستای توسعه دانش و تحقیقات دامپزشکی و ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی علمی تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی طی نامه ی شماره ی 87.452039 مورخ 02/12/90 و به استناد تصویب در هشتاد و پنجمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به هیستوبیولوژی دامپزشکی را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.

 

 فصلنامه علمی تاریخ ایران اسلامی

با ایمان قلبی به پروردگار یکتا و در راستای توسعه دانش تاریخ ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی تخصصی تاریخ ایران اسلامی طی نامه ی شماره ی 330927/87 مورخ 10/9/90 و به استناد تصویب در هشتاد و چهارمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به تاریخ را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.

 

 فصلنامه علمی تخصصی باستان شناسی ایران

با ایمان قبلی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی، فصلنامه تخصصی "باستان شناسی ایران" دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با شماره مجوز 323422/87 و مورخه 6/9/1390 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد مقالات علمی و پژوهشی حاصل از مطالعات باستان شناسی نظری،میدانی و علوم مرتبط را به چاپ برساند. برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماییم.

 

 فصلنامه مطالعات ایلات و عشایر

با ایمان قلبی به پروردگار یکتا و در راستای توسعه شناخت ایلات و عشایر ایران و آداب و رسوم مربوط به آن ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی تخصصی مطالعات ایلات و عشایر طی نامه ی شماره ی 335739/87 مورخ 16/9/90 و به استناد تصویب در هشتاد و چهارمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به مطالعات ایلات و عشایر را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.

 

 فصلنامه علوم به زراعی گیاهی

با ایمان قبلی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی فصلنامه تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر طی نامه با شماره ی 225137/87 و تاریخ 14/11/1383 با نام "فصلنامه ی تخصصی علوم به زراعی گیاهی" مجوز چاپ دریافت کرد و به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هشتادوسومین و هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 30/8/1390 ، دارای شرایط دریافت درجه علمی- پزوهشی  شناخته شد. این مجله آمادگی دارد مقاله­های حاصل از تحقیقاتی (گلخانه ای و مزرعه ای) را که به بررسی رشد ونمو گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد، بررسی و نهایتاً چاپ پذیرش ­نماید.

 

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education System

The International Journal of Agricultural Science, Research and Technology (IJASRT), a new broad-base journal, is an open access journal that was founded on two key tents: to publish the most exciting research in all area of Agricultural Sciences. Secondly to provide the most rapid turn around time possible for reviewing and publishing, and to disseminate the article freely for teaching and reference purposes. All papers in IJASRT are peer-reviewed.