فرم دانشجویان ایثارگر

فرم دانشجویان ایثارگر مشمول ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه
 • مشخصات فردی
  0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • 3
 • کد ملی*
  4
 • نام پدر*
  5
 • سوابق تحصیلی
  6
 • شماره دانشجویی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • مقطع تحصیلی*
  9
 • اطلاعات تماس
  10
 • تلفن همراه*
  11
 • تلفن ثابت*
  12
 • آدرس*
  13
 • نوع ایثارگری
  14
 • فقط یک مورد انتخاب کنید*
  جانباز زیر 25%
  همسر جانباز زیر 25%
  فرزند جانباز زیر 25%
  آزاده زیر شش ماه اسارت
  همسر آزاده زیر 6 ماه اسارت
  فرزند آزاده زیر شش ماه اسارت
  رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه
  همسر رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه
  فرزند رزمنده داوطلبانه بالای 6 ماه
  15