شروع امتحانات نیمسال دوم

تاریخ برگزاری:۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم آموزشی