شروع حذف و اضافه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تقویم آموزشی