انجمن های علمی دانشجویی

 

 

              

                       انجمن علمی برق                                                                    انجمن علمی کامپیوتر                                                      انجمن علمی عمران   

      

انجمن علمی مکانیک                                            انجمن علمی معماری