آزمایشگاه علوم پایه

 

 

 

  • آزمایشگاه فیزیک  مکانیک

این آزمایشگاه مربوط به کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی می باشد

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

آزمایش 1:            اندازه گیری (کولیس،ریزسنج،گوی سنج)

آزمایش 2:            سقوط آزاد

آزمایش 3:            آونگ ساده

آزمایش 4:            فنرها (تحقیق قانون هوک)

آزمایش 5:            تحقیق قوانین اصطکاک

آزمایش 6:            تحقیق قوانین نیوتن

آزمایش 7:            میز نیرو

آزمایش 8 :           ماشین آتوود

آزمایش 9:            آونگ مرکب

آزمایش 10:          گشتاور لختی

آزمایش 11:          ریل هوا

 

 

 

  • آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

این آزمایشگاه مربوط به کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی می باشد

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

                                    اندازه گیری مقاومت داخلی  ولت سنج

                                    اندازه گیری مقاومت داخلی  آمپرسنج