حوزه معاونت آموزش

دکتر محمد منصوری فر

معاون آموزش

 تلفن مستقیم 06136272014

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 280

دکتر مهدی توانا

مدیر آموزش

 

 تلفن مستقیم 06136236024

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 450

دکتر مهرداد حاتمی

مدیر برنامه ریزی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 203


			

آقای ایرج شیرالی

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

 تلفن مستقیم 06136272019

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 464

آقای علی خدادادی

کارشناس مسئول امتحانات و ثبت نمرات

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 285و286