برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده کشاورزی

 

 

برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

                                                                   مدیرگروه ها     شنبه       یک شنبه      دوشنبه     سه شنبه      چهارشنبه    پنج شنبه         جمعه      
مدیرگروه کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر و علفهای هرز: دکتر سعید سعیدی پور              
مدیرگروه کارشناسی ارشد ماشین های کشاورزی و کارشناسی ماشین های کشاورزی: دکتر آرمین کهن              
مدیر گروه دکتری دامپزشکی و بیوشیمی : دکتر مسعود سلطانی الوار              
مدیرگروه کاردانی و کارشناسی دامپزشکی: دکتر مسعود سلطانی الوار              
مدیرگروه دکتری و کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی: دکتر آرمین کهن              
مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی: دکتر آرمین کهن              
مدیرگروه کارشناسی زراعت، تولیدات گیاهی، امور زراعی و باغی: دکتر سعید سعیدی پور              
مدیرگروه کارشناسی گیاه پزشکی، خاکشناسی و صنایع غذایی: دکتر سعید سعیدی پور