چارت آموزشی دانشکده

 

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر سیده زینب پیغمبرزاده

رئیس دانشکده کشاورزی

مهندس شادی میرزمانی

معاون دانشکده کشاورزی

خانم مریم بهاری زاده

رئیس اداره امور آموزش

آقای ابوالقاسم گلریز

مسئول امور پشتیبانی

آقای داوود ملتجی

مسوول کارگاه ها و آزمایشگاه ها

----

کارشناس IT

خانم راضیه قربانی زاده

مسئول کتابخانه

آقای

مسئول حضوروغیاب اساتید

خانم زینب فروزان زاده

مسئول دبیرخانه

آقای معماریان

مسئول بایگانی

خانم نجفی

کارشناس آموزش

خانم افشار

کارشناس آموزش

دکتر کهن

مدیر گروه مکانیزاسیون کشاورزی و مدیریت کشاورزی و ...

دکتر سعیدی پور

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات، خاکشناسی و ...

دکتر سلطانی

مدیر گروه دامپزشکی (دکتری)

دکتر سلطانی

مدیر گروه دامپزشکی (کاردانی و کارشناسی)