چهارشنبه, 6 مرداد 1395

اساتید دانشکده


 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

دكتري مهندسي علوم آب

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر احسان دریکوند

دکتر احسان دریکوند

دکتر حسین اسلامی

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

دکتر مهدی قمشی

دکتر جمشید سلحشور

دکتر محمد محمودیان شوشتری

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر هوشنگ حسونی زاده

دکتر مهدی قمشی

دکتر هادی معاضد

دکتر محمد محمودیان شوشتری

كارشناسي مهندسی کشاورزی- آب

دکتر هوشنگ حسونی زاده

دکتر احسان دریکوند

دکتر هادی معاضد

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

دکتر حسین اسلامی

كارشناسي ارشد مهندسی آبیاری و زه کشی

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

مهندس صائب خوشنواز

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

دکتر سیدمهدی نقیب زاده

دکتر حسین اسلامی

دکتر فریدون رادمنش

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر عبدالرحیم هوشمند

دکتر هادی معاضد

كارشناسي ارشد مهندسی سازه های آبی

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر حسین قربانی زاده خرازی

دکتر احسان دریکوند

دکتر فریدون رادمنش

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر مهدی قمشی

دکتر محمد محمودیان شوشتری

دکتر هوشنگ حسونی زاده

دکتر عبدالرحیم هوشمند

 

 

 


پورتال دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشوشتر
DOURAN Portal V3.9.7.9